www.genichesk.com.ua
форум

Геническая гимназия

Флаг генической гимназии    Герб генической гимназии


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ

                1  Характеристика  гімназії і принципів організації її освітньої політики
                2  Аналітичне обгрунтування програми
                3  Концептуальні положення гімназичної освіти
 

                1  Характеристика  гімназії і принципів організації її освітньої політики 

            Розбудова гімназії в Генічеську – це перший крок у становленні сучасної якісної системи навчання і  виховання  молоді. Сучасна освіта ставить і, головне, вирішує завдання розвитку особистості, перетворюючись тим самим у дієвий фактор розвитку суспільства. Вибір моделі класичної гімназії був обумовлений рядом причин,  оскільки класична гімназія, в силу специфіки змісту освіти,  особливого „духу” гімназії, дозволяє в процесі навчання максимально розкрити можливості особистості, скласти оптимальні умови для розвитку їх особистісного потенціалу. В класичній освіті закладено великий потенціал, який має міцну основу в становленні цілісного світогляду учня, культивуванні високоморального, активного, широко освіченого громадянина.1072;.

            Перспективна освітня програма гімназії  дозволяє визначити основні цілі, виходячи із концепції гімназії і намічає шляхи реалізації цілей через організацію діяльності всіх шкільних колективів, оскільки у гімназії повинні бути створені умови, які сприятимуть розвиткові, самопізнанню й самореалізації людини.

            Основними напрямками розвитку освіти в гімназії визначено:

-         
забезпечення прав учнів отримати освіту на рівні міжнародних стандартів;
-         
вивчення досвіду викладання основ наук, його узагальнення і систематизація, упровадження кращих розробок у навчально-виховний процес;
-         
комп’ютеризацію освіти;
-         
широке використання активних форм та методів навчання;
-         
інтеграцію інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін;
-         
здійснення постійного моніторингу успішності учнів за модульно-рейтинговою системою.                                                         

Реалізація цих напрямків досягається завдяки:

-         
аналізу сучасних навчальних програм, розробці авторських програм, спецкурсів;
-         
модернізації сучасних навчальних програм, розробці нових навчально-календарних планів з нових дисциплін та спецкурсів;
-         
дотриманню необхідного обсягу знань, умінь та навичок учнів, зазначених у Державних стандартах навчальних дисциплін;
-         
впровадження модульно-рейтингової системи навчання ( з метою активізації навчальної діяльності учнів);
-         
поповнення фонду бібліотеки необхідною навчально-методичною літературою;
-         
оформленню навчальних кабінетів з кожного предмету;
-         
розробці та впровадженню в навчальний  процес нових навчальних дисциплін:

-          початки економіки,

-          фінансова математика

-          поєднанню теоретичного навчального матеріалу з практичним його застосуванням та реальними умовами господарювання в Україні;

-          створенню учнівських груп для підготовки до олімпіад;

-          участі в олімпіадах, конкурсах, іграх;

-          організації діяльності учнівського самоврядування;

-          створення електронного тестового тренажеру з основ наук;

-          запровадження методів навчання за програмою „Intel - Навчання для  майбутнього.”

-          проведенню інтегрованих уроків, ігор, конкурсів, вікторин, олімпіад;

-          упровадженню в навчальний процес ситуаційної методики навчання ( „кейс-метод”);

-          лекційно-практичній формі навчання в 10-11 класах;

-          вивченню та застосуванню ресурсів Інтернету з основ наук;

-          публікації методичних розробок у пресі.

Навчально-виховна діяльність у кінцевому результаті має сформувати сукупність компетенцій випускника гімназії.

Основними групами загальних компетенцій випускника в гімназії визначено:

-          соціальні, пов’язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути активними у прийнятті рішень, у суспільному житті, у врегулюванні конфліктів, у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства;

-          полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їх мови, культури, релігії;

-          інформаційні, які зумовлені зростанням ролі інформації у сучасному суспільстві й передбачають оволодіння інформаційними технологіями, вміння здобувати, критично осмислювати і використовувати різноманітну інформацію;

-          саморозвиток і самоосвіта, які пов’язані з потребою і готовністю постійно навчатися як у професійному значенні, так і в особистому та суспільному житті;

-          продуктивна та творча діяльність, що реалізується у прагненні й здатності діяти якісно й раціонально.

Вироблення даних компетенцій є інтегрованим результатом навчальної діяльності учнів і формуються передусім на основі опануванні змісту загальної середньої освіти.
 

                2  Аналітичне обгрунтування програми                                                                                                           (^)

            Наша модель гімназії орієнтована на реальне життя, на проблеми, які вирішує наша держава, а саме інтеграція у світову економіку, світову систему освіти, поглиблення економічних, політичних і культурних зв’язків із зарубіжними країнами. Весь зміст навчання та виховання спрямований на розвиток особистості, яка спрацьовує на гуманізацію суспільства, підйом його культури, на розвиток особистості, готової до інтелектуальної праці.

            У повному узгодженні знаходиться базовий та профільний компоненти навчального плану. Створення варіативної моделі організації навчально-виховного процесу потребує корегування та зміни у навчальних програмах де на перший план висуваються:

            - розвиток пізнавальної активності гімназистів;

            - створення умов для розвитку творчої діяльності;

            - вміння самовдосконалюватися;

            - здатності до самостійного набуття знань.

Генеральну мету, визначену гімназією, можна сформувати як:

-          створення системи навчання, що забезпечить розвиток кожного учня у відповідності із здібностями,, інтересами, можливостями;

-          ввести інноваційні педагогічні технології навчання та виховання, що забезпечать гімназистам розвиток їх мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності нахилів, умінь здійснювати самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю;

-          створення умов для адаптації навчального процесу й переводу його в навчально-дослідницький, забезпечуючи взаємозв’язок  між дослідницьким компонентом базових навчальних дисциплін, додатковою освітою та системою розвиваючих знань.

Цілі, поставлені гімназією, можна виразити як:

-          розвиток особистості, здатної до творчості;

-          підготовка носіїв соціальних функцій.

Для досягнення їх в умовах гімназії надзвичайно важливим є здійснення відбору  засобів реалізації кожної із них на всіх ступенях навчання школярів. Зокрема, забезпечуючи становлення особистості дитини і розкриття його здібностей. Умови, які сприяють самореалізації гімназиста можуть бути конкретизовані так:

-          вміння приймати моральні цінності, на цій основі будувати свою ціннісну ієрархію;

-          вміння взаємодіяти з людьми у пошуках вирішення проблем; вміння оцінювати значимість проблем з точки зору інших людей;

-          вміння будувати стосунки в групах, колективі, суспільстві без конфліктів – з позиції співпраці;

-          формування у гімназистів бачення та розуміння своєї ролі, свого місця в житті та соціумі;

-          вміння знайти сферу діяльності, де власні досягнення є максимальними, вміти застосовувати точку дотику своїх здібностей, вміти застосовувати свої здібності в  суспільно корисній діяльності;

-          вміння здійснювати достойні вчинки

 

                3 Концептуальні положення гімназичної освіти                                                                                               (^)

            Концептуальними основами освіти, що діють в гімназії,  є чітко визначені мета, завдання принципи, функції, напрямки розвитку.

            Метою гімназичної освіти є формування компетентної і соціально адаптованої особистості випускника.

            Основними завданнями освітнього процесу є:

-          у навчанні – засвоєння учнями систематизованих знань, умінь, навичок, спрямування та вироблення громадянської свідомості, світогляду, поглядів і переконань, сприяння у набутті навичок самостійного оволодіння і застосування знань і вмінь для аналізу й оцінки соціальних явищ і процесів;

-          у самопізнанні – осмислення свого індивідуального економічного потенціалу, формування стійких навичок свідомої економічної поведінки і мислення, позитивних особистих якостей вироблення активної життєвої позиції;

-          у мотивації – розвиток пізнавального інтересу до проблем суспільства, постійної потреби в знаннях, що  має стати засобом соціального захисту, полегшити розв’язання проблеми зайнятості молоді, її адаптації до ринкових умов господарювання.

В основу освітньої концепції гімназії покладено такі принципи:

            - безперервність, тобто охоплення системою освіти всіх рівнів ( 1-12 класи);

            - систематичність і послідовність –усвідомлення учнями набутих знань як елементів цілісної, єдиної системи; здійснення навчання за такими правилами: від простого – до складного, від відомого – до невідомого, від уявлення – до понять,  від знання – до вміння,  а від нього – до навичок;

            - навчання на високому, але доступному рівні складності, учень має працювати над навчальними завданнями, які він ще не спроможний розв’язати самостійно, але за незначної допомоги вчителя, отже навчання випереджати розвиток;

        - свідомість, активність, самостійність, що передбачають цілеспрямоване, активне сприйняття економічних явищ і процесів, які вивчаються, їх осмислення, творчу переробку і застосування на практиці;

        - наочність, широке використання в навчальному процесі наочних матеріалів, які слугують для ілюстрації і допомагають грунтовному осмисленню навчального матеріалу;

      -  індивідуалізація і диференціація – адаптація не цілей і змісту навчання, а форм, методів, засобів до змісту і рівня знань, умінь, навичок кожного учня,  до характерних для нього особливостей засвоєння та деяких стійких рис його особистості, пошук засобів, які б компенсували наявні вади і сприяли всебічному розвитку особистості;

      - інтеграція, або синтез елементів знань різних навчальних дисциплін;

     - оптимізація, використання таких методів, форм, засобів навчання, які б у найкоротші строки давали максимальний результат.

            В гімназії забезпечується реалізація основних функцій освіти, серед них:

            - пізнавальна – спрямована на розкриття учнями можливостей пізнання та свідомого використання знань, а також усвідомлення суттєвих зв’язків між явищами та закономірностями в різних сферах функціонування суспільства ( соціально-політичній, духовній, правовій, творчо-ініціативній);

            - регулятивна – логічне обгрунтування правових норм і правил різних видів суспільних відносин; приватної та державної власності, бережливості, ініціативності, вміння працювати в команді;

            - соціально-перетворювальна, що полягає у забезпеченні творчої участі в організаціїї суспільно корисної, продуктивної праці, створенні учнівських об’єднань та інших форм.

 Гімназична освітня філософія направлена на розвиток інтелектуальних здібностей учнів, орієнтацію на навчання та виховання високоморальної інтелектуальної особистості, забезпечення безперервності середньої та вищої освіти. Гімназія здійснює підвищену підготовку з окремих предметів різних циклів, здійснює ранню профілізацію, забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу, сприяє оволодінню навичками самостійної та наукової роботи. Освітня система гімназії спрямована на підбір педагогічних технологій, націлених на підвищення креативності вихованців.

            Гімназія є державним освітнім закладом загальної середньої освіти. Як гімназія функціонує з 1998 року. Структурно гімназія складається з 3-х ланок:

початкової  (1-4 класи), основної (5-9 класи) та старшої (10-11 класи).

            Всього в гімназії навчається 475 учнів, 18 класів. Перші класи комплектуються за бажанням батьків. Формування 10-х класів здійснюється на конкурсній основі. Педагогічний колектив складають 35 педагогів  Чисельність персоналу допоміжних, обслуговуючих та експлуатаційних служб 13 чоловік.

            Гімназія реалізує базову та гімназичну освітню програми, програми поглибленого та профільного навчання. Гімназійні класи створюються при переході дітей в основну школу. В гімназії здійснюється профілізація навчання ( 11 клас) по напрямках:

-          математичний,

-          гуманітарний.

 

Гімназія має наукові, творчі, інформаційно-методичні контакти з Херсонським державним університетом, Мелітопольською Таврійською сільськогосподарською академією, Мелітопольським педагогічним університетом.

      Для досягання мети та реалізації завдань гімназичної освіти:

на І ступені навчання педагогічний колектив повинен: сформувати у дітей бажання та уміння вчитися, гуманізувати відношення між учнями, вчителями та учнями, допомогти школярам придбати досвід спілкування та співробітництва, змотивувати інтерес до знань і самопізнання, сформувати перші навички творчості на основі позитивної мотивації на навчання, міцної базисної загальноосвітньої підготовки школярів та введення спеціальних загальнорозвиваючих  програм шляхом включення в шкільний компонент таких навчальних предметів, як: художня праця, іноземна мова з 1-го класу, російська мова, етика.

      На ІІ ступені навчання (5-9)  педагогічний колектив продовжує формування пізнавальних інтересів учнів та їх самоосвітніх навичок, прагне закласти фундамент загальної освітньої підготовки школярів, необхідної для продовження освіти на ІІІ ступені навчання і вибору гімназистами свого напрямку профільної підготовки з урахуванням власних здібностей і можливостей, створення умов для самовираження учня в різних видах пізнавальної діяльності на навчальних та позанавчальних заняттях. З урахуванням цього значно розширено шкільний компонент освітньої підготовки учнів шляхом збільшення кількості годин з української мови з 8-ого класу на 3 години на тиждень, з математики з 8-ого класу на 3 години на тиждень, іноземна мова з 5-го класу на 1 годину на тиждень, факультативів, спецкурсів за вибором з українознавства, „Пізнай себе”, „Як стати товариською людиною”, „Тобі, дівчинко, тобі, хлопчику”, „Соціальні і біологічні основи підготовки до сімейного життя”, „Основи знань про природу”, „Екологія і мораль”, факультативи з математики, української мови.

      Освіта на ІІІ ступені навчання орієнтована на продовження самореалізації і самовиховання. Визначена необхідність вирішення наступних задач:

-          завершити, започатковане раніше, моральне, духовне, фізичне становлення випускників;

-          повне розкриття і розвиток їх здібностей;

-          формування  психічної та інтелектуальної готовності їх до професійного й особистого самовизначення;

-          забезпечити розвиток критичного мислення та високий рівень загальнокультурного розвитку.

З урахуванням цього в шкільний компонент навчального плану вводяться курси: риторика, основи ораторського мистецтва, „Бізнес-курс”, ділове мовлення, швидкісне конспектування, основи економічних знань, факультативи з математики, фізики, хімії, географії.

Згідно профілізації гімназії плануються доповнення навчальних годин освітніх областей на І та ІІ ступені навчання: „Математика-інформатика” на всіх ступенях, „Природознавство” на ІІ та ІІІ ступенях, „Суспільствознавство” на ІІІ ступені за рахунок навчальних годин варіативної частини, забезпечуючи тим самим вивчення іноземної мови з І класу, а інформатики – з ІІ класу.

В гімназійний компонент навчального плану входять предмети: математика, українська мова, іноземна мова. При складанні навчального плану дотримуються:

            - збалансованість між інваріантною та варіативною частинами, між циклами предметів, окремими предметами.

            - наступність між ступенями та класами.

Особливістю навчального плану є його гнучкість, мобільність, можливість швидко реагувати на умови, що змінюються.

            Для вирішення вищезазначених цілей і завдань в гімназії створені умови: професійно підготовлений педагогічний колектив, різнобічна за своїм змістом і достатньо ефективна практика нововведених розвиваючих курсів, нових педагогічних технологій, постійне оновлення змісту базової освіти, навчально-матеріальна база, що постійно розвивається; підтримка інноваційних перетворень у гімназії РІПО, батьками, громадськістю.

            Умови, що забезпечують облік індивідуальних і особистісних особливостей учнів на другому ступені навчання реалізуються за рахунок двох рівнів індивідуалізації. Використання програм різних рівнів складності ( поділ на групи) індивідуальних і групових консультацій з різних навчальних предметів.  На внутрікласному рівні індивідуалізація на ІІ рівні в гімназії здійснюється за рахунок диференційованих завдань і психолого-педагогічного впливу на гімназистів.

            Виявлення дітей, здібних до вивчення природничо-математичних та гуманітарних наук ведеться на основі психодіагностики. Підсилення розвиваючого аспекту освіти учня основної школи (ІІ ступень) припускає необхідність багатства використання технологій навчання, які розвивають; збільшення в навчальному плані числа предметів розвиваючого характеру з урахуванням власних пізнавальних інтересів і нахилів. Основним показником роботи педколективу на ІІІ ступені навчання є якість навченості її випускників, їх підготовленість до продовження навчання. 98% випускників гімназії продовжують своє навчання у вищих школах.

            Досягнення цих успіхів можливе при зменшенні долі репродуктивних завдань розширенні сфери їх продуктивної, творчої, самостійної праці: обновленні змісту навчання з багатьох загальноосвітніх предметів. Значний вплив на розвиток випускників гімназії мають  наступні предмети:  українська мова і література, біологія, зарубіжна література, математика, географія.
            Ці заняття систематизують знання гімназистів, розвивають інтерес, вчать будувати саме життя за законами любові і краси. Особливу увагу приділяємо взаємозв
¢язку культур , загальним тенденціям розвитку світової цивілізації.

            Музика, образотворче мистецтво, література – усі ці види мистецтв на уроках зв
¢язуються воєдино, даючи старшокласникам уявлення про цілісний процес розвитку культури. Поглиблення лінгвістичної підготовки гімназистів здійснюється за рахунок введення нових спецкурсів: країнознавства, „Бізнес – курсу”, риторики, що підсилює практично – орієнтоване спрямування загальнокультурної освітньої підготовки випускників гімназії, забезпечує інтеграцію і, на цій основі, багатьох освітніх предметів у педагогічному середовищі гімназії.

<< На главную                       << Назад
 

Copyright © 2006-2007 CULTdesign
www.gimnasia.genichesk.com.ua